POVEZAVA DO ZAPISNIKOV

***

Svet zavoda je najvišji organ šole in ima štiriletni mandat, katerega člani so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. V Svet zavoda Osnovne šole Breg so izvoljeni naslednji predstavniki delavcev OŠ Breg:

 • Maja Štrucl,
 • Ivanka Vidovič,
 • Petra Lešnik,
 • Uroš Sagadin,
 • Tomaž Vindiš.

V Svet zavoda Osnovne šole Breg so bili izvoljeni naslednji predstavniki Sveta staršev OŠ Breg:

 • Ksenija Cebek,
 • Nina Topolovec,
 • Igor Radaš.

V Svet zavoda Osnovne šole Breg so bili izvoljeni naslednji predstavniki ustanoviteljice MO Ptuj:

 • Gorazd Orešek,
 • Vladimir Koritnik,
 • Damjana Vrbnjak.

NALOGE SVETA ZAVODA:

Svet zavoda je pristojen, da

imenuje in razrešuje:

 • ravnatelja šole,
 • vršilca dolžnosti ravnatelja,
 • 10 člansko pritožbeno komisijo, v kateri mora biti več kot polovica članov strokovnih delavcev šole;

sprejema:

 • program razvoja šole,
 • letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • letno poročilo o samoevalvaciji šole,
 • vzgojni načrt šole,
 • pravila šolskega reda,
 • pravila (s predhodnim soglasjem ustanovitelja), če je tako določeno v Odloku o ustanovitvi,
 • podrobnejše kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi, po predhodni pridobitvi mnenja sveta staršev,
 • pravila šolske prehrane, po predhodni pridobitvi mnenja sveta staršev, učiteljskega zbora in učencev,
 • sklep o ustanovitvi šolskega sklada,
 • interne akte šole, določene z odlokom o ustanovitvi in zakonodajo;

odloča o:

 • o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
 • o višini dela plače za delovno uspešnost ravnatelja;

da predlaga:

 • predstavnike šole v upravni odbor šolskega sklada,
 • napredovanje ravnatelja v naziv;

da soglasje:

 • porabo sredstev učbeniškega sklada za nabavo drugih učnih gradiv in pripomočkov v vrednosti nakupa, ki ne preseže 10% vseh sredstev sklada v posameznem šolskem letu;

da obravnava:

 • poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • poročilo ravnatelja o uresničevanju vzgojnem načrtu;

da opravlja:

 • druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

ZAPISNIKI:

Mandatno obdobje 2021-2025

Zapisnik 1. seje

Mandatno obdobje 2017-2021

Zapisniki za mandatno obdobje 2017-2021 (ZIP datoteka)