Je  sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj. Seje Sveta staršev sklicuje predsednik Sveta staršev v dogovoru z ravnateljem šole, praviloma pred razrednimi roditeljskimi sestanki tako, da lahko predstavniki staršem neposredno prenesejo informacije o sprejetih odločitvah ali pobudah na roditeljskih  sestankih.

 
Predstavniki:

  • Laura Planinc
  • Nina Topolovec
  • Igor Radaš

***

Naloge:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

***

Zapisniki:

Šolsko leto 2017/2018

***

Šolsko leto 2016/2017

6. 6. 2017 – 3. seja Sveta staršev OŠ Breg

10. 1. 2017 – 2. seja Sveta staršev OŠ Breg

27. 9. 2016 – 1. seja Sveta staršev OŠ Breg

***

Šolsko leto 2015/2016

8. 6. 2016 – 3. seja Sveta staršev OŠ Breg

27. 11. 2015 – 2. seja Sveta staršev OŠ Breg

28. 9. 2015 – 1. seja Sveta staršev OŠ Breg

***

Šolsko leto 2014/2015

26. 5. 2015 – 3. seja Sveta staršev OŠ Breg

22. 1. 2015 – 2. seja Sveta staršev OŠ Breg

29. 9. 2014 – 1. seja Sveta staršev OŠ Breg

***

Šolsko leto 2013/2014

22. 5. 2014 – 3. seja Sveta staršev OŠ Breg

19. 12. 2013 –  2. seja Sveta staršev OŠ Breg

25. 9. 2013 – 1. seja Sveta staršev OŠ Breg