Spoštovani učenci, starši!

Na spletni strani šole je objavljena publikacija izbirnih predmetov, katere ponujamo za šolsko leto 2019/20. Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. Predmeti so razdeljeni na družboslovno- humanistični in naravoslovno-tehnični sklop. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši. To je priložnost, da učenci del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoja nagnjenja, sposobnosti, pa tudi bodoče poklicne odločitve. Pri izboru bomo poskusili upoštevati učenčevo prvo izbiro, če bo za ta predmet prijavljenih zadostno število učencev.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo izjavo na prijavnici in kasneje prinesejo uradno potrdilo glasbene šole o vpisu učenca v njihov program (do konca šolskega leta). O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloča ravnatelj na osnovi vloge za posamezno šolsko leto. Podrobnejši učni načrti izbirnih predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Ogled kataloga izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020

***