29. 5. 2020 - Obvestilo pred vrnitvijo v šolo

Spoštovani starši in skrbniki!

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) številka 6030-1/2020/43, z dne 28. 5. 2020, in na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ), z dne 29. 5. 2020, se od 1. 6. 2020 za učence 4. in 5. razreda izvaja pouk v prostorih šole, od 3. 6. 2020 dalje pa tudi za vse učence 6., 7. in 8. razreda. Osnovna šola postopno prehaja v običajne organizacijske oblike, ki pa jih še vedno omejujejo ukrepi, ki so povezani s COVID-19.

Delo na daljavo

Povezave za posamezen razred vodijo do navodil za delo od doma:

1. a2. a2. b3. a4. a4. b

OPBRAPNIP

4. številka časopisa šolskih novinarjev Na Bregu. Povezava na branje…

Spoštovani starši in učenci!

Obveščamo vas, da se bo šola za učence 1., 2., in 3. razreda predvidoma začela od 18. 5. 2020

Za učence velja, da se vzgojno – izobraževalno delo izvaja po obveznem in razširjenem programu. 

Zaradi lažje organizacije in da bomo lahko ustrezno pripravili prostorsko razporeditev, je ključen podatek število učencev, ki jih boste starši napotili v šolo.  

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA

V prilogi si preberite zdravstvene omejitve za učence za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju v primeru, da ima otrok določene zdravstvene omejitve, zaradi katerih otrok ne boste napotili v šolo. Pri morebitni prepoznavnosti okužbe se posvetujte z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije. 

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci. Ob ponovnem vstopu v šolo učenci prinesejo podpisano izjavo staršev Izjava staršev pred vstopom v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.  V prilogi vam posredujemo izjavo, ki jo je pripravil NIJZ. Izjavo natisnete in  izpolnite. V primeru, da nimate možnosti tiskanja, bodo izjave nastavljene v zabojniku pred vhodom v Osnovno šolo Breg. Izpolnjeno izjavo, ob vrnitvi v šolo,  učenec preda učiteljici, ki bo poučevala vašega otroka. 

PRIHOD DO ŠOLE

Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča peš hojo in individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). Zavedamo se, da straši vedno take oblike prihajanja in odhajanja v šolo/iz šole ne morete zagotoviti, zato se bo za te učence organiziral šolski  prevoz. Staršem,  v skladu z navodili NIJZ, zaradi varnosti ni dovoljeno vstopati v prostore šole. 

PREHRANA UČENCEV

Šola bo za učence, ki bodo obiskovali pouk v šolskih prostorih, zagotovila šolsko prehrano (malico, kosilo,..).  

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

Za učence 1. razreda bomo izvajali jutranje varstvo. Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do potrebe.  

Prosimo, da izpolnjene obrazce, povpraševanja, o vračanju otrok v šolo posredujete razredničarki, s povratnim elektronskim sporočilom, do torka, 12. 5. 2020 do 24.00 ure. Zavedamo se, da je to zelo kratek rok, zato vas prosimo, da nam podatke zagotovo posredujete. Posredovani podatki nam bodo v veliko pomoč, pri pripravah pri odprtju šole.  

Ko bo znano, koliko učencev se bo vrnilo v šolo, kako bodo razporejeni v manjše skupine, v katerem prostoru  bo imel vaš otrok pouk  in kako bo s podaljšanim bivanjem in s prihajanjem v jutranje varstvo in ko bomo imeli še ostale informacije, vas bomo o tem obvestili preko e-asistenta in spletne strani šole. 

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI PREDVIDOMA OD 18. 5. 2020 DALJE

  1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekalo v skupinah do 15. učencev.
  2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale. 
  3. Učencem 1., 2., in 3. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola v okviru zmožnostih prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo. 
  4. Vzgojno – izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razrede bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo. 
  5. Letna šola v naravi se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedla. 

 

DOKUMENTI

  1. Sklep RSK
  2. Izjava staršev
  3. Obvestilo o povpraševanju ob ponovnem odprtju šole

Zapis pripravila – Jasna Brec

Milan Fakin ravnatelj

Ptuj, 11. 5. 2020

Spoštovani starši in učenci!

Želimo se vam ponovno zahvaliti za vaš trud in vložene napore, ki jih vlagate že več kot mesec v izobraževanje na daljavo. Zaključujemo mesec april in pred nami so prvomajski prazniki in prvomajske počitnice. Približuje se obdobje, ko v šoli intenzivno poteka preverjanje in ocenjevanje znanja. Letos bo s pridobivanjem ocen nekoliko drugače, zato vam želimo podati nekaj osnovnih informacij za naprej.

OCENJEVANJE ZNANJA:

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli prilagoditve, na področju ocenjevanja, ki bo potekalo na daljavo. Prilagoditve obsegajo predvsem število ocen, ki jih je potrebno pridobiti.

Trenutno velja, da se znanje učencev v drugem ocenjevalnem obdobju, pri vsakem predmetu oceni vsaj enkrat.

Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno.

Učencem prvih in drugih razredov bodo učitelji ocenili napredek pri doseganju standardov znanja, pri čemer  se bo upoštevalo, da so cilji in standardi v učnih načrtih praviloma postavljeni na ravni triletja in bo mogoče izpad nadomestiti v drugem oz. tretjem razredu.

Pri učencih od tretjega razreda naprej, kjer poteka številčno ocenjevanje znanja, bodo učitelji pri številčnem ocenjevanju upoštevali učne cilje, ki so jih lahko učenci dosegli v času izobraževanja na daljavo in katere standarde znanja bodo lahko izkazovali učenci.

Pri ocenjevanju znanja bodo učitelji uporabljali različne oblike in načine ocenjevanja znanja, ki so jih uporabili že pri preverjanju znanja in so primerne za izobraževanje na daljavo. Učitelji se bodo izogibali ocenjevanju znanja učencev s pisnimi preizkusi znanja.

Pred ocenjevanjem znanja se bodo izvedla preverjanja znanja, ki bodo po vsebini in formi podobna ocenjevanju znanja.

Za namen ocenjevanja, v času izobraževanja na daljavo, bodo učitelji določili (prilagodili) kriterije ocenjevanja in načrt ocenjevanja znanja in z njimi seznanili učence pred začetkom ocenjevanja.

V primeru, da se je zaradi fleksibilnega organiziranega urnika pouk predmeta začel v drugem ocenjevalnem obdobju, lahko učitelj oceni znanje na podlagi zbranih in na daljavo pridobljenih dokazov o učenju. Učenci bodo seznanjeni z izbiro izdelkov, ki bodo ocenjeni.

Če je učenec med 1. 2. 2020 in 16. 3. 2020, že pridobil oceno, ni nujno, da ga učitelj oceni še po 16. 3. 2020, ampak upošteva ocene, pridobljena do 16. 3. 2020.

Učenec, ki je v drugem ocenjevalnem obdobju pridobil negativno oceno iz posameznega predmeta, bo omogočeno popravljanje ocene.

Pri določanju zaključne ocene bodo učitelji pretežno izhajali iz ocen, pridobljenih do 16. 3. 2020. Pri zaključevanju se bo upošteval tudi izkazani napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in ocene, ki jih je pridobil v času izobraževanja na daljavo.

Približujemo se zahtevnemu obdobju in vsi skupaj se bomo morali potruditi, da bo pridobivanje ocen čim manj stresno za vse. Vemo in zavedamo se, da je ocenjevanje na daljavo precej drugačno, kot v šoli.

 

NAPREDOVANJE UČENCEV IZ RAZREDA V RAZRED

Pri napredovanju učenca iz razreda v razred je novost, uvedba pogojnega vpisa v 8. in 9. razred v primeru, ko ima učenec popravni izpit, ki ga v drugo uspešno ne opravi. V tem primeru bi lahko popravni izpit opravljal še v tretjem roku, meseca septembra. Če v tretjem roku izpita ne opravi uspešno, razred ponavlja.

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu se v šolskem letu 2019/2020 ne izvede.

 

VPIS V SREDNJE ŠOLE

Vpis v srednje šole, v sodelovanju socialne pedagoginje Vide Magdič, je na šoli nekako zaključen. Vse Prijave za vpis so bile s strani šole posredovane na izbrane srednje šole. O vseh morebitnih porajajočih se vprašanjih glede vpisa se  obrnite nanjo.

 

PRVOMAJSKE POČITNICE

V času od 27. 4. 2020 do 3. 5. 2020 imamo prvomajske počitnice.

 

Trenutno še ne ne vemo, kdaj se bomo v šole vrnili. Pri vseh odločitvah v zvezi s šolami v naravi, prireditvami, valeto, ki so bila do konca šolskega leta še načrtovana, bomo sledili navodilom in priporočilom NIJZ ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vsekakor je naše skupno zdravje najpomembnejše. Velika verjetnost je, da letna šola plavanja letos ne bo izvedena.

Želimo vam prijetne prvomajske počitnice in praznike, v katerih si odpočijte, sprostite in si naberite novih moči za nadaljevanje šolanja na daljavo in za uspešen zaključek šolskega leta.

Ostanite zdravi, potrpežljivi in pozitivni.

 

Zapis pripravila Jasna Brec

Milan Fakin – ravnatelj

Ptuj, 24.4.2020

Spoštovani starši, skrbniki!

Smo v tretjem tednu pouka na daljavo in povemo lahko, da nam uspeva po svojih najboljših močeh. Trudijo se učenci, trudimo se učitelji in trudite se tudi vi, spoštovani starši. Za kar vam izrekamo še posebno zahvalo. Vsi skupaj, po svojih najboljših močeh, iščemo nove načine in oblike poučevanja, da lahko pouk nemoteno teče dalje. Zbiramo vaša mnenja v posredovani anketi, v njih  tudi vaša opažanja, kot tudi predloge za izboljšave. Verjemite, da so nam dragocena za nadaljnjo delo, zato vas prosimo, izpolnite jo v čim krajšem možnem času, če je le možno do četrtka dopoldan. 

Trenutno smo v fazi ugotavljanja, ali nam resnično sledijo vsi učenci, ali še imajo kakršnekoli tehnične težave s komunikacijo na daljavo. Posameznike individualno kontaktiramo in iščemo nove skupne rešitve. 

V mesecu aprilu, po priporočilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, še ne bomo ocenjevali znanja. Učitelji bodo pred ocenjevanjem znanja izvajali in spodbujali proces izobraževanja na daljavo s posebnim poudarkom na obravnavi temeljnih učnih vsebin predmeta, utrjevanju znanja in z različnimi oblikami ter metodami preverjanja znanja. 

Pripravlja se sprememba Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli v povezavi z dano situacijo dela na daljavo, ki bi ga naj šole prejele v drugi polovici meseca aprila. Postopno se bo uvajalo preverjanje in ocenjevanje znanja pri izobraževanju na daljavo. 

V preteklih tednih smo v vseh oddelkih vzpostavili obojestransko komunikacijo med učenci in učitelji, tudi kakšna učna ura v živo je že bila izvedena. Ugotavljamo, da so učenci že dobro usvojili delo v okolju o365, v e-asistentu in preko elektronske pošte. 

Še naprej se bomo trudili, da vam bomo posredovali gradiva, ki bodo učencem najprej v pomoč, da bodo s tem lahko ohranjali izobraževalno kondicijo. Zelo je pomembno, da si tudi vi z otroci skozi dan načrtujete različne aktivnosti, ki skrbijo za njihovo in vaše zdravje. Poudariti pa je tudi treba, da se učitelji, pri pripravi nalog in aktivnostih na daljavo, zelo trudijo, saj tudi za njih tako delo zahteva veliko inovativnosti, izvirnosti, iznajdljivosti in ustvarjalnosti. Vsi skupaj si želimo, da bi bila učna snov učencem čim bolj razumljiva in dostopna za samostojno delo. 

V imenu celotnega kolektiva se vam zahvaljujemo za podporo, ki jo nudite vašim otrokom pri izobraževanju na daljavo in vam želimo, da ostanete zdravi. 

Vodstvo šole

SEZNAM POTREBŠČIN IN UČNIH GRADIV v šolskem letu 2020/2021

``TOTA`` NAŠA ŠOLA BREG

Vizija, oblikovana kot zamisel nove in zaželene podobe organizacije v prihodnosti, je prav tako ena glavnih domen, s katero želimo nadgraditi podobo naše šole. Oblikovano vizijo, ki govori: »Želimo ustvariti boljšo šolo z zadovoljnimi, zdravimi, uspešnimi, ustvarjalnimi učenci in učitelji.« bomo spremljali in po potrebi tudi nadgradili.

Pomagajte našim učencem, da se bodo lahko udeležili svetovnega prvenstva v robotiki v Kentuckyu v ZDA! Z majhno donacijo na naslednji povezavi lahko uresničite njihove sanje. Hvala v imenu učencev!

Novičke

Na sončnem Bregu nam ni nikoli dolgčas, zato preleti novičke na naši strani in si oglej, kje se potepamo ter si pridobivamo znanje in izkušnje, kako se rekreiramo, tekmujemo in razvijamo svoje potenciale ter kaj vse ustvarjamo, kadar smo v šoli. 

ERASMUS+

Ker se je pojavilo zanimanje za robotiko in programiranje, v prihodnjih dveh letih (2018-2020) ponovno sodelujemo v projektu KA2 Erasmus+ STEM through Robotics. S partnerji iz Poljske, Finske in Turčije bomo sooblikovali projekt medsebojnega izmenjevanja izkušenj in znanja iz področja robotike, tehnologije, matematike in naravoslovja.

Na Bregu

Šolski časopis Na Bregu izdaja ekipa šolskih novinarjev, ki spremlja vse pomembne dogodke, tekmovanja in dneve dejavnosti na OŠ Breg. V vsaki številki objavimo tudi nekaj raziskovalnih člankov ter izbrane likovne in pisne izdelke naših učencev. Če te zanima, kaj se dogaja na Bregu, ne odlašaj, hitro vzemi v roke zadnjo številko časopisa.

ERASMUS+

Cilji projekta New Genaration Schools in The Light of Education 4.0 je integracija industrije 4.0 kot so (robotika, droni, 3D design, Virtualna resničnost) v naš izobraževalni sistem. Resnični in virtualni svet se z internetom prepletata v povsem novo industrijsko resničnost.

Plemenito je učiti se, še bolj plemenito je učiti druge. -- Mark Twain

Na sončnem bregu zgradba sto let že stoji,
v njej veliko Breščkov se uči.
Zabave, športa, znanja ne zmanjka nam,
šola za življenje odprta je vsak dan.

Tota naša šola Breg,
je uspešna vsepovprek.
Učenci, učit’li dobri smo,
vedno si pomagamo.